Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     เทศบาลตำบลเพ็ญ มีสถานีขนส่งโดยสารในเขตเทศบาลซึ่งบริการด้านการคมนาคม กับพื้นที่จังหวัด อำเภอ และตำบลใกล้เคียง โดยมีรถโดยสารประจำทางสายหลักอยู่ 2 สาย มีรถบัสโดยสารและรถโดยสารขนาดเล็ก(สองแถว) ให้บริการอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีรถสามล้อเครื่องรับจ้างอยู่เป็นจำนวนมาก ในส่วนของเส้นทางการคมนาคมระหว่างจังหวัด มี 2 เส้นทางหลัก คือ
          1) สาย เพ็ญ – บ้านด่าน – อุดรธานี
          2) สาย เพ็ญ – บ้านนิคม – อุดรธานี
  
การไฟฟ้า
     กิจการไฟฟ้า มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ ให้บริการกับประชาชน ในเขตเทศบาลอย่างเพียงพอ ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้หมดแล้ว 
    
การประปา
     กิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ขึ้นอยู่กับการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านดุงซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการระบบประปาและจำหน่ายประปาให้กับประชาชน ครัวเรือนส่วนใหญ่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
    
การโทรคมนาคม
     กิจการไปรษณีย์โทรเลขในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีองค์การโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง
    
การใช้ที่ดิน
     พื้นที่ดินเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ มีทั้งสิ้น 1.48 ตารางกิโลเมตร สามารถแยกประเภทได้ดังนี้
          1) เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
          2) ที่เอกชน
          3) ที่วัด
          4) ที่ของทางราชการ(ที่ราชพัสดุ , ที่สาธารณประโยชน์
          5) การใช้ที่ดินเนื้อที่ส่วนมากใช้เป็นที่ประกอบการค้าและที่อยู่อาศัย
      
การจราจร
     เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ มีเส้นทางสายหลักผ่านชุมชนเพียงเส้นทางเดียว ทำให้การจราจรติดขัดมีปัญหาอยู่พอสมควร เนื่องจากประชาชนมักจะจอดรถบริเวณสองข้างถนนมักเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ ๆ


เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th